Izgradnja demokratskih institucija i unapređivanje aktivnog civilnog društva

Transparentni procesi odlučivanja i djelotvorne političke institucije su važni preduslovi za budući razvoj u Bosni i Hercegovini. Civilne društvene organizacije i slobodni i neovisni mediji igraju takođe značajnu ulogu kada se radi o kontroli političkih odluka i zahtjeva za odgovornije djelovanje vladajućih struktura.

Kroz političko-obrazovni rad kao i kroz konferencije i diskusione forume na temu medijska politika, korupcija, ljudska i građanska prava i prava žena mi pokušavamo da potpomognemo proces demokratizacije. Mi takođe unapređujmo debatu o osnovnim vrijednostima socijalne demokratije. Potpomažemo aktere civilnog društva i zalažemo se za jačanje neovisnog, slobodnog i kvalitativno vrijednog novinarstva.